Wagi-legalizacja wag

Wagi posiadające legalizację są oznaczone symbolem M i są przeznaczone do obrotu handlowego. Można je od razu stosować w handlu i nie wymagają żadnych dodatkowych dokumentów. Do nowych wag nie wydaje się żadnych dokumentów świadczących o legalizacji. O legalizacji świadczą specjalne znaki (naklejki, cechy legalizacji) pokazane na rysunku. Oznaczenia legalizacyjne na nowej wadze elektronicznej posiadającej legalizację są umieszczone na tabliczce znamionowej lub w jej pobliżu. Oznaczenia dotyczą wszystkich nowych wag wyprodukowanych po 01.05.2004r.
Jak długo ważna jest legalizacja nowej wagi? W nowych wagach ważność legalizacji jest zależna od roku produkcji wagi wagi wyprodukowane w 2011 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2015 roku wagi wyprodukowane w 2012 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2016 roku wagi wyprodukowane w 2013roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2017 roku itd
Co trzeba zrobić gdy ważność legalizacji wygasa? Wagę trzeba zgłosić do najbliższego Urzędu Miar jeżeli oczywiście wskazania są prawidłowe w całym zakresie pracy wagi.Jeżeli waga ma błędne wskazania trzeba ja oddać najpierw do zakładu naprawy wag-np.do nas.Zakłady naprawcze przeprowadzają dokładną regulację wagi i wtedy mamy pewność, że waga nie będzie nas oszukiwać i że przejdzie wszystkie testy w Urzędzie Miar.
Czy nowe wagi mają świadectwo legalizacji lub jakieś dokumenty zaświadczające o legalizacji? Nowe wagi nie posiadają świadectwa legalizacji tylko odpowiednie naklejki i tabliczkę znamionową. Świadectwa wydaje się tylko i wyłącznie po naprawie wagi na zlecenie właściciela wagi lub zakładu naprawiającego wagę. Ewentualnie po zniszczeniu tabliczki znamionowej lub naklejek legalizacyjnych. Świadectwa legalizacji są pozostałością po starych przepisach bo wg obowiązującego prawa nie można zakwestionować ważności legalizacji na podstawie posiadania bądź braku świadectwa legalizacji. Świadectwo jest tylko dodatkowym dokumentem poświadczającym legalizację, a o legalizacji wagi świadczą cechy legalizacyjne na wadze. Oznaczenia legalizacyjne znajdują się na tabliczce znamionowej i obok niej.
INFORMACJE PRAWNE NA TEMAT LEGALIZACJI WAG Według nowych przepisów Unii Europejskiej wszystkie nowe wagi wyprodukowane po 01.05.2004 roku aby mogły być używane do obrotu handlowego muszą posiadać certyfikat europejski CE i znak metrologiczny M. Wagi nie spełniające tego wymogu nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym. Stosowanie wag bez legalizacji i certyfikatu do handlu jest przestępstwem i naraża użytkownika wagi na duże kary finansowe ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej.
Nowe wagi posiadają tzw. pierwotną legalizację producenta lub importera. Kupując nową wagę z tzw. pierwotną legalizacją zyskujemy dodatkowy okres ważności legalizacji gdyż legalizacja pierwotna producenta ma 3 lata ważności (lub więcej w zależności od typu wagi) podczas gdy legalizacja wtórna ma tylko 2 lata ważności (25 miesięcy).
1. LEGALIZACJA Obowiązkowej legalizacji podlegają wagi do określania masy: - w obrocie handlowym; - będącej podstawą obliczania opłat targowych, ceł, podatków, premii, upustów, kar, wynagrodzeń, odszkodowań lub podobnych typów opłat; - podczas stosowania przepisów prawnych oraz przy wydawaniu opinii w postępowaniach sądowych przez biegłych i ekspertów; - pacjenta w praktyce medycznej w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia; - przy sporządzaniu lekarstw wydawanych na receptę w aptekach; - w trakcie analiz przeprowadzanych przez laboratoria medyczne i farmaceutyczne; - przy paczkowaniu towarów. Nie podlegają obowiązkowi legalizacji wagi używane we wszystkich innych dziedzinach nie podane powyżej, m.in. do stosowania: - w sporcie i wynikach sportowych; - do użytku domowego; - pomiarach geologicznych; - wewnętrznej kontroli towarów, - w ramach systemów zapewnienia jakości.
2. WAGI DO BEZPOŚREDNIEGO OBROTU HANDLOWEGO (TYP R) Wagi legalizowane, stosowane w bezpośrednim obrocie handlowym podlegają dodatkowym wymaganiom wyszczególnionym w Certyfikacje Zatwierdzenia Typu PL 04 030 (najważniejsze to dodatkowy wyświetlacz dla Klienta oraz działka e=d). *1 Podstawa prawna: Rozporządzenie MGPiPS z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodnosci (Dz. U. Nr 4 z dnia 14 stycznia 2004 r., poz. 23) *2 Za WELMEC 3.1 wyd. 1, czerwiec 1994 r., Directive 90/384/EEC: Explanation and interpretation Za sprzedaż, bezpośrednią uważa się transakcję spełniającą wszystkie poniższe warunki: 1. Podczas transakcji handlowej dokonuje się ważenia towaru, który jest kupowany lub sprzedawany na podstawie określenia jego masy. 2. Klient jest obecny podczas procesu ważenia. 3. Wszystkie aspekty transakcji handlowej są zakończone w danym miejscu i w danym czasie. Sprzedaż konsumencka (inaczej bezpośredni obrót handlowy) występuje wtedy, gdy bezpośrednia sprzedaż, zgodna z powyższą definicją, ma miejsce w odniesieniu do towarów kupowanych lub sprzedawanych przez klienta będącego ostatecznym konsumentem. Na przykład: w sklepie prowadzącym sprzedaż i skup płodów rolnych wymagana jest waga legalizowana do bezpośredniego obrotu handlowego. Natomiast wagi znajdujące się na zapleczu używane do kontroli dostaw nie muszą być legalizowane ale muszą być odpowiedniej klasy dokładności.